hlavní strana    
 

Stránka věnovaná fotočlánkům o toulkách po zemích českých

 
Ivan Anderle - PAŠIJOVÁ CESTA V ŘÍMOVĚ
vydáno: 08.05.2017
web autora


Když jsem poprvé slyšel slova Římovská pašijová cesta, nevzbudilo to ve mně žádný zájem. A proč by také mělo? Řím je daleko a nejsem milovník paštik. Ono to takhle napsané vypadá blbě, ale já někdy poslouchám na půl ucha a ještě si z té půlky vyberu jen pár písmen. Proč by tedy nemohla existovat Římská paštiková cesta, když všichni známe spojení Burgundská cesta bílým vínem, nebo Maurerův průvodce dobrým jídlem? Ovšem čas poskočil o pár let a já na internetu zahlédl pár fotografií kapliček z okolí Římova a bylo jasno. Jedu tam.

Ale napřed musím začít tím, v čem vidím rozdíl mezi Křížovou cestou a Pašijovou cestou já. Ale neberte mne úplně za slovo, neb nejsem teologicky vyškolen.

Křížová cesta se také dá nazvat Kalvárií – tedy přenesení části Ježíšova příběhu do krajiny ve 14 zastavení. Křížové cesty byly zakládány na nejrůznějších místech hlavně v době baroka a to nejčastěji na popud zbožných mnichů a panovníků. Pracující lid nebyl tou dobou vybaven mobilem či TV a neměl ani prostředky ani čas cestovat do Jeruzaléma. Uvítal proto křížovou cestu jako zbožnou atrakci, jako hru, jako představení v přírodě, předvádějící i jemu dobře známý příběh Ježíše Krista. Příběh začínající u soudního stolce Pilátova a končící na jeruzalémském popravišti Golgotě. Křížová cesta nebývala dlouhá, ale vedla většinou do kopce, aby se věřící také trochu přiblížili Kristovu utrpení. Zastavení byla většinou ve formě jednoduchých kapliček a stavebně se příliš neodlišovala.

Římovská pašijová cesta je ale něco jiného. Je v krajině nejen přesně rozvržena podle jeruzalémského vzoru co se týče délky, vzájemných vzdáleností zastávek či jejich prostorového rozmístění, ale dokonce i směry jednotlivých kapliček vůči světovým stranám kopírují jeruzalémskou předlohu. Na rozdíl od klasické křížové cesty se 14ti zastaveními jich v Římově napočítáme celkem 25. Poslední období Ježíšova života je zde totiž zachyceno už od chvíle, kdy se Kristus loučil s Pannou Marií. Toto loučení v běžných křížových cestách nebývá, stejně tak jako některá další římovská zastavení.

Zde se hodí podotknout, že jedním z hlavních rysů české barokní architektury je její propojení s krajinou, kterou tehdejší architekti a sochaři chápou jako součást posvátného děje. Toho skvěle využil jezuitský lékárník Jan Gurre (1608 – 1680). Římovská država patřila od 17. století jezuitské koleji v Českém Krumlově a Gurre si Římov velmi oblíbil a trávil tam dosti času. Snad díky zjevení, které zde při svých toulkách prožil, nechal kolem roku 1658 zbudovat Římovskou pašijovou cestu. 25 barokních kapliček s mnoha dřevěnými, ale i kamennými sochami, se nachází na cestě dlouhé necelých 5km v okruhu kolem obce. Už jsem se zmínil že topografické rozmístění kopíruje originál v Jeruzalémě, ale okolí Římova nabídlo navíc i podobu krajinnou. Proto zde nacházíme přírodní podobu Getsemanské zahrady, kamenný hřeben hory Olivetské i potok znázorňující Cedron. To, že Golgota je pak vystavěna na kopci za městem a boží hrob je stavebně utopen hlouběji v kapli než se zvenku zdá, už ani návštěvníka nepřekvapí.

Pokud budete někdy jižně od Českých Budějovic, doporučuji Římov navštívit. Pašijová cesta opravdu stojí za návštěvu ať už jste věřící, či naprostý ateista ...


Loučení s matkou - Ivan Anderle
Loučení s matkou - počátkem Římovské pašijové cesty je rozměrná osmiboká kaple zastřešena kupolí s lucernou. Na vnitřní stěně je freskový obraz Ježíše Krista, který se loučí se svou matkou ...

Poslední večeře Páně - Ivan Anderle
Poslední večeře Páně - cestou mezi poli ...

Poslední večeře Páně - Ivan Anderle
Poslední večeře Páně - obdélná kaple se třemi okny a dvěma vchody. Uvnitř stojí stůl, kolem něhož byly rozmístěny sochy Krista a dvanácti apoštolů v životní velikosti. Po revoluci byla většina soch ukradena. Jedna byla později náhodou objevena Linzi v nějakém antiku a vykoupena zpět, jak jsem se dozvěděl od staré babičky sedící na lavičce u Stádní brány ...

Stádní brána - Ivan Anderle
Stádní brána - pohled z dálky, pokud vám přeje světlo a máte dlouhé sklo ...

Stádní brána - Ivan Anderle
Stádní brána - nad úvozem cesty stojí asi fotograficky nejvděčnější kaplička nesprávně označovaná U dvora Getsemanského. Je z obou stran otevřená, s freskovými obrazy na vnitřních stěnách, které znázorňují Krista provázeného učedníky z města Jeruzaléma do zahrady Getsemanské ...

U pusté vsi - Ivan Anderle
U pusté vsi - nižší rozložitá kaple uprostřed vzrostlých stromů. Uvnitř jsou stojící plastiky Ježíše Krista, sv. Petra, sv. Jakuba a sv. Jana a osm soch na zemi ležících a spících apoštolů. Výjev představuje odpočinek v zahradě Getsemanské. Aniž bych se chtěl někoho dotknout, výjev mi spíš připadá jako pohled do místnosti kuřáků opia ...

U smutné duše - Ivan Anderle
U smutné duše - ve výklenku visí na dřevě malovaný obraz z roku 1834 od prachatického malíře Felixe Fabera. Představuje Krista, jak říká svým učedníkům: "Smutná jest duše má až k smrti ...

U Jidáše - Ivan Anderle
U Jidáše - nad břehem potoka, nedaleko od Olivetské hory je kaplička s obrazem znázorňujícím Jidášovu zradu. A mám pocit, že na to jak velká byla zrada, je kaplička zatraceně malá. Bohužel i v dnešní době je zrada spíš považována za taktickou fintu, než za čin hodný opovržení ...

Na hoře Olivetské - Ivan Anderle
Na hoře Olivetské - pod skalkou je kamenná socha klečícího Krista se sepjatýma rukama a hledícího vzhůru ke kapličce ...

Na hoře Olivetské - Ivan Anderle
Na hoře Olivetské - poblíž sochy klečícího Krista jsou další kamenné plastiky spících apoštolů (že by zase opium nebo tráva) s vytesaným letopočtem 1660 ...

Ježíš svázán - Ivan Anderle
Ježíš svázán - kaplička s obrazem Krista svázaným a vedeným ze zahrady ...

U chromého žida - Ivan Anderle
U chromého žida - kaple se sochou žoldnéře, který vyvádí spoutaného Krista ze zahrady Getsemanské. Auta v pozadí dávají tušit že část křížové - pašijové cesty lze dnes zvládnou motorově ...

U Cedronu - Ivan Anderle
U Cedronu - ve výklenku se nachází výjev Krista vedeného dvěma žoldnéři přes potok Cedron. Kaple má ve spodní části klenutý oblouk, kterým protéká malý potůček představující biblický potok v Jeruzalémě. Pokud přijdete v letním období, potůček není. Za to na jaře je vody dost a realita Cedronu je dokonalá ...

Ježíš poházen blátem a Vodní brána - Ivan Anderle
Ježíš poházen blátem a Vodní brána - hned dvě kapličky najednou. Bližší znázorňuje spoutaného a kamenovaného Krista, zadní představuje jednu z jeruzalémských bran, kudy byl svázaný Ježíš Kristus veden do města ...

U Annáše - Ivan Anderle
U Annáše - starej Annáš vyslýchal Krista (než ho poslal dál na mučení) a jeho zeť Kaifáš zas nechal popravit jeho bratra Jakuba. Jako by celá tahle Annášova familie byla proti nim od začátku nějak zaujatá ...

U děvečky - Ivan Anderle
U děvečky - velká kaple se dvěma klenutými oblouky, které ústí do dvou vnitřních prostor. V pravé části je umístěna socha děvečky u ohniště a socha sv. Petra, v levé části jsou dřevěné plastiky Krista a žoldnéře. Před kaplí sedělo asi 15 cykloturistů a svačilo. Kola opřena o kapli ze všech stran, a tak jsem to raději vzal jen z dálky ...

Malý Pilát - Ivan Anderle
Malý Pilát - v ohybu řeky Malše je menší kaple se sochami Krista, Piláta a vojáka ve výklenku. Kristus je veden před judského prokurátora Piláta ...

Velký Pilát - Ivan Anderle
Velký Pilát - největší kaple na cestě z roku 1662, má vysoké průčelí rozdělené třemi vodorovnými římsami. V dolní části jsou proraženy tři oblouky - větší prostřední a dva menší po stranách. Pravá část klenutého vnitřku ukazuje bičování Ježíše Krista (plastiky Krista a dvou vojáků), v levém oddělení dva žoldnéři kladou Kristovi na hlavu trnovou korunu. Nad nimi ve zdi jsou sochy Piláta a zbičovaného Krista. Od kaple není možný žádný odstup, tak se na této fotografii rovnací software opravdu vyřádil ...

Na Ježiše vložen kříž - Ivan Anderle
Na Ježiše vložen kříž - kaple s obrazem, na němž je Kristovi vkládán na ramena kříž ...

Popravní brána - Ivan Anderle
Popravní brána - fresky na jejích vnitřních stěnách brány namaloval Felix Faber roku 1840 a znázorňují tři plačící jeruzalémské ženy, jak potkávají Krista s křížem. Asi nejpůsobivější z kaplí ...

U Šimona - Ivan Anderle
U Šimona - kaple stojí na strmém svahu nad Malši. Uvnitř je umístěna socha Krista, který klesá pod těžkým křížem ...

U Šimona - Ivan Anderle
U Šimona - při pohledu do kaple uvidíme spoutaného Krista, kterého vedou dva žoldnéři znázorněni dřevěnými plastikami. Kříž Ježíši pomáhá nést Šimon z Kyrény, vymalovaný na vyřezaném dřevěném prkně ...

Kalvárie - Ivan Anderle
Kalvárie - na strmém pahorku jsou vedle sebe vztyčeny tři vysoké dřevěné kříže ...


  hlavní strana